Zariadenie pre seniorov BELLINA, n.o. poskytuje sociálnu službu celoročnou pobytovou formou pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a stupeň ich odkázanosti je najmenej IV podľa zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov alebo fyzickým osobám, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov. Kapacita zariadenia je 40 miest.

 

Prečo si vybrať práve nás? 

 • zariadenie rodinného typu

 • rešpektované štandardy kvality v oblasti sociálnych služieb spĺňajúce platné normy

 • ochotný, odborný a empatický personál

 • pravidelné aktivity pre klientov pod vedením kvalifikovaných sociálnych pracovníčok

 • sprievod klienta na vyšetrenia zabezpečený našimi zamestnancami

 • kvalitná a chutná strava pripravovaná s rešpektovaním energetických hodnôt bohatá na vitamíny a látky prospešné organizmu pripravovaná s láskou 

 • príjemné prírodné prostredie

 • rozľahlý pozemok zariadenia v lone prírody

 • moderný interiér a vybavenie priestorov zariadenia 

 • blízkosť hranice s Českou republikou a priame vlakové spojenie

   

  Vízia    

  Cieľom je dosiahnuť empatickým a milým prístupom, spoločnou prácou, ľudskými, odbornými a komplexnými sociálnymi a opatrovateľskými službami plné uspokojenie potrieb a požiadaviek klientov a ich blízkych, získať uznanie so súčasným dosiahnutím spokojnosti zamestnancov. 

  Poslanie

  Naším poslaním je zabezpečiť dôstojné a plnohodnotné prežitie staroby seniorov v našom zariadení, pracovať na zdokonaľovaní a nájdení vhodnej cesty pre uspokojovanie potrieb klientov a zabezpečenie istoty a tepla domova. 

Hodnoty, ktorými sa riadime

  Veríme, že každý človek, bez ohľadu na svoj hendikep a postih, telesný alebo mentálny, je výnimočný a jedinečný. Má hodnotu a zaslúži si patričné prijatie a zaobchádzanie bez ohľadu na svoje znevýhodnenie.

Veríme, že našou povinnosťou a každodennou prácou je vytvárať a skrášľovať prostredie, v ktorom budú vznikať kvalitné sociálne služby ako odpoveď na potreby ľudí odkázaných na pomoc iných. 

Veríme, že prejavená dôvera našich klientov a svedomitá práca našich zamestnancov patria k najdôležitejším hodnotám organizácie, ktorými sa organizácia riadi a stavia na nich.

 

Služby

 Prioritou našich služieb je spokojnosť klienta. Robíme všetko pre to, aby sa klient cítil spokojne, aby zmenu prostredia vnímal čo možno najpozitívnejšie. K tomuto cieľu prispieva profesionálny, odborný personál, ktorý citlivo vníma všetky potreby prijímateľov sociálnych služieb a vynakladá maximálne úsilie na uspokojenie týchto potrieb. 

Zariadenie pre seniorov BELLINA, n.o. poskytuje v rámci sociálnej služby odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti.

V cene sociálnej služby sú zahrnuté:
1. odborné činnosti (pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia)

2. obslužné činnosti (ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva)

3. ďalšie činnosti (úschova cenných vecí, záujmová činnosť)

 

V cene sociálnej služby nie sú zahrnuté: pedikúra, manikúra, strihanie vlasov resp. ich úprava, masáže, preprava klienta služobným vozidlom, lieky a vybrané zdravotnícke pomôcky

 

Možnosť trávenia voľného času: kaplnka, knižnica, pracovná terapia, arteterapia, muzikoterapia, pohybové aktivity, tkanie na tkáčskom stroji, kvízy, prechádzky, vystúpenia a koncerty a iné. V areáli sa nachádzajú viaceré druhy fauny a flóry, k dispozícii sú aj vyvýšené záhony na pestovanie. Wifi pripojenie v celej budove zariadenia.