Postup prijatia prijímateľa sociálnej služby do

zariadenia pre seniorov 

V prípade, ak sa rozhodnete pre umiestnenie v našom zariadení pre seniorov, je potrebné:

1.     na mestskom/obecnom úrade v mieste trvalého pobytu požiadať o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov (posudok na iný druh sociálnej služby nie je z dôvodu pridelenia dotácie žiadúci) 

2.     doručiť vypísanú Žiadosť o umiestnenie (viď tlačivo "žiadosť") spolu s tlačivom Vyjadrenie lekára (viď tlačivo "vyjadrenie lekára") alebo aktuálnu prepúšťaciu správu z nemocnice, Informačnú povinnosť, Vyhlásenie o majetku a posledné rozhodnutie o dôchodku

3.     v prípade nejasností kontaktujte zariadenie pre seniorov BELLINA, n.o. na tel. čísle 0911 797 572 alebo e-mailom:

 

4.     v čase reálneho prijatia klienta: potvrdenie o bezinfekčnosti vyhotovené všeobecným lekárom alebo nemocnicou